Általános Szolgáltatási Feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a Kettő Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 260551, adószám: 10800519243) által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, azok szabályait, felek felelősségvállalásait a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

I. Fogalmak

a) Szolgáltató: a Kettő Kft., aki Szolgáltatást nyújtja és ahhoz szükséges adatbázissal, rendszerekkel rendelkezni jogosult.
b) Megrendelő: aki a Szolgáltatást megrendeli, mely alapján a feladandó és kiküldendő Hírlevelet készíti és átadja Szolgáltató részére.
c) Szolgáltatás: a Szolgáltató által végzett, a Ptk. szerinti vállalkozási jogviszonynak tekintendő tevékenységek összessége, amelyek célja a Szolgáltató tulajdonában, birtokában, rendelkezésében, vagy felhasználói jogában álló olyan adatbázisokkal, eszközökkel, szoftverekkel történő Hírlevélküldés elektronikus úton, amelyek nem minősülnek a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti postai szolgáltatásoknak.
d) Hírlevél: minden olyan közlemény, tartalom, cikk, üzenet, annak céljától és tartalmától függetlenül, amely Címzettekhez történő kiküldése és kézbesítése a Megrendelő érdekében áll és e célból a Szolgáltató részére átadásra kerül.
e) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Megrendelővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, partnereivel, ügyfeleivel, stratégiájával kapcsolatban. Szintén Üzleti titoknak minősül minden adat, információ, know how, folyamat, működési szerződéses és árazási információ, amelyet a Szolgáltatással összefüggésben a Megrendelő megismer, vagy birtokába jut.
f) Teljesítés: a Hírlevél kiküldésének ténye, amennyiben a Hírlevél kiküldése darabszám vállalást is tartamaz, úgy a darabszám, mint eredmény elérése. Teljesítés lehet részteljesítés (osztott szolgáltatás), amennyiben a felek ebben megállapodnak.

II. A Szolgáltatás leírása, megrendelés menete

1. A Szolgáltató által kezelt vagy általa hozzáférhető adatbázisra a Hírlevelek a Szolgáltató és a Megrendelő közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek kiküldésre. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződést ezen egyedi megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi megrendelés aláírásával a Megrendelő jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.
2. Az egyedi megrendelések létrejötte: Előzetes egyeztetés után a Megrendelő írásban (levél, e-mail) brief-et vagy megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz. Megrendelő által megküldött megrendelési igényét a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja, amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatók. Az igény visszaigazolásával és a visszaigazolás szerinti pontos tartalommal jön létre Felek között a megrendelés. A megrendelés létrejötte előfeltétele a Hírlevél kiküldésének.
3. A Megrendelőnek a megrendelőben önmagáról pontos és a mindenkori számviteli szabályok szerinti adattartalommal kell a cégadatait közölni. Amennyiben a Megrendelő a maga nevében, de nem a saját érdekében jár el (megbízott, ügynök, közvetítő, stb.) akkor köteles a megrendelőn feltüntetni azt akinek az érdekében eljár és hogy arra jogosult.
4. Amennyiben a Megrendelő a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgálattó nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.
5. A Megrendelő tudomással rendelkezik arról, hogy a Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Hírlevél tartalmát. A Szolgáltató jogában áll a Hírlevelek tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizni, de az nem a kötelezettsége. A Hírlevelek tartalmáért, az abban foglalt adatok, információk valóságtartalmáért, pontosságáért, jogi- és etikai megfelelőséért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. A Megrendelő szintén szavatolja, hogy egyes termékek, szolgáltatások, tartalmak esetén melyekre speciális ágazati jogszabályok vonatkoznak (mint például gyűlöletbeszéd tilalma, Btk., alkohol, dohánytermék, gyógyszerek, promóciós és egyéb játékok, előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség, stb.) úgy a Hírlevél által tartalmazott termékek, szolgáltatások, tartalmak a szükséges feltételekkel, engedélyekkel, tanúsítványokkal, stb. rendelkeznek, azok forgalmazhatók, kommunikálhatók. A Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy e körben a Hírleveleket nem vizsgálja, ahhoz a szükséges adatokkal, kompetenciákkal nem rendelkezik.
6. A Megrendelő kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, valamint az Önszabályozó reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, vagy Magyar Reklámetikai Kódexbe.
7. A Szolgáltató az 5-6. pontokban foglaltaknak való megfelelőségről bármikor kérhet nyilatkozatot a Megrendelőtől. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles kézbesíteni a Hírlevelet, amíg a Megrendelő nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben Megrendelő elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a megrendelés értékével azonos mértékű kötbér Szolgáltatónak való megfizetésére köteles 15 napon belül.
8. A Megrendelő a Hírlevelet köteles a kiküldési határidő – teljesítés kezdete – előtt legalább 1 munkanappal megfelelő formátumban és módon a Szolgáltatóhoz eljuttatni. A részletes anyagleadási és technikai specifikációt a Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
9. A Szolgáltató az adatkezelési lábléctől eltekintve nem módosítja a Hírlevél tartalmát, annak kézbesítését kizárólag a fenti okokból utasíthatja vissza.
10. Amennyiben a Megrendelő a leadási határidő után módosítást tesz, vagy a kézbesítést illetően módosítást kér, úgy a módosítással járó költségeket köteles megtéríteni, valamint ha a módosítás a kézbesítés elmaradását eredményezi, vagy a módosított Hírlevelet leadási határidőre nem küldi meg, úgy a Szolgáltató az egyedi megrendelés szerinti ellenértékre jogosult, függetlenül attól, hogy a Hírlevél eredeti vagy módosított formájában, illetve egyáltalán nem jelenik meg. Ha a késedelem miatt a változtatás a Szolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre, úgy a Szolgáltató az eredeti Hírlevelet kézbesíti, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásbeli kérésére – a kézbesítését mellőzi, de a Megrendelő ez esetben is köteles a Hírlevél teljes árát megfizetni.
11. Ha a megfelelő időben leadott Hírlevél a Megrendelőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a Hírlevél kiküldését más időpontban kérni, vagy Szolgáltató által meghatározott kompenzációra jogosult.
12. A Szolgáltató kizárólag külön díjazás ellenében vállal konkurencia kizárólagosságot.
13. Amennyiben ugyanazon Hírlevélen belül több üzenet is megjelenik (jellemzően több márka) úgy a Szolgáltató jogosult felárat alkalmazni.

II. Felelősség

1. Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Hírlevelek (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
2. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott Hírlevéli anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hírlevélben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hírlevél által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség teljeskörűen. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Megrendelő tevékenységével vagy a Hírlevél tartalmával kapcsolatban kártérítéssel, igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem kézbesíthető olyan Hírlevél, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti harmadik személy jogait vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:
  (a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,
  (b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő,
  (c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint
  (d) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő;
  (e) illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt;
  (f) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Hírlevél nem kézbesíthető.
5. Amennyiben a Hírlevél megjelenítését Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő köteles a Hírlevelet a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel. Az átdolgozási kötelezettség elmulasztása vagy teljesítése esetén a kézbesítésben bekövetkező időcsúszás költségei a Megrendelőt terhelik, a jelen fejezetben meghatározott esetekben Szolgáltatót semmiféle kártérítési, kártalanítási kötelezettség nem terheli.
6. A Megrendelő szavatol azért, hogy a Hírlevélben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
7. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hírlevél kézbesítéséért a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
8. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hírlevél kézbesítőjétől az Ekertv szerint az elektronikus Hírlevéli szolgáltatással kapcsolatos mindennemű bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. A Szolgáltató a Szolgáltatása során vállalkozónak minősül, nem alanya a Grtv., Mttv. vagy Smtv. által szabályozott szolgáltatásoknak.
9. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
10. A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és Ptk. vállalkozási szerződésekre és szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozó rendelkezések szerint.
11. A Megrendelő az eljáró hatóság illetve Szolgáltató felhívására a Hírlevél részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megrendelő az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál esetlegesen felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.
12. Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi megrendelésben meghatározott összeg. Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.

IV. Lemondás és módosítás

1. A már megrendelt Hírlevelet a Megrendelő jogosult a tervezett megjelenés előtt legkésőbb 7 nappal írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a Hírlevéllel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani. Felek ettől az egyedi megrendelésben eltérhetnek.
2. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben a lemondásról szóló értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezett.
3. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik az elektronikus, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Megrendelőt terhelik.
4. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.
5. A Megrendelő a tervezett Hírlevél megjelenés előtt 2 munkanappal történő lemondás esetén a Hírlevél árának 100%-a mértékű kötbér megfizetésére köteles.
6. A Megrendelő a Szolgáltatástól, a Ptk. vállalkozási jogviszonyra vonatkozó elállásra jogosult, amely esetén a jelen fejezet lemondással kapcsolatos rendelkezései szerint köteles a Szolgáltatóval elszámolni.

V. Fizetési feltételek, számlázás

1. A Szolgáltató a Hírlevél kiküldés nyomon követéséhez statisztikai felületet biztosít a Megrendelő részére. A Megrendelő a statisztikai felület segítségével ellenőrizheti a Hírlevél kiküldés teljesülését. A Megrendelőnek a teljesítést követően, 2 munkanap áll rendelkezésre, hogy a teljesítéssel kapcsolatban kifogást emeljen. Kifogás emelése kizárólag írásban történhet, amelyben annak oka és tények pontos meghatározása kötelező.
2. Szolgáltató a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – a kiküldést (teljesítés) követően 2 munkanappal állítja ki 30 naptári napos fizetési határidővel.
3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a vállalkozások között alkalmazandó Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
4. A Szolgáltató indokolás nélkül jogosult előre fizetést kikötni.
5. Esetleges behajtási eljárás során a szerződés – a kedvezmények vonatkozásában is – tartozás elismerésnek minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható.

VI. Egyéb rendelkezések

Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi megrendelések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a Ptk. előírásait kell figyelembe venni. Ha Felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A jelen ÁSZF 2016. január 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.