Adatvédelem

Kérünk, olvasd el figyelmesen ezt az oldalt, mert regisztrációddal egyben kijelented, hogy megismerted és elfogadod az itt leírt felhasználási feltételeket. Adatkezelő: Kettő Kft., 1119, Andor u. 54.

Szolgáltatás lemondása

A Szolgáltatás lemondására lehetőség van a kapcsolat@proaktivdirekt.com címre történő lemondó nyilatkozattal, illetve a Szolgáltató által küldött hírlevelek láblécében található leiratkozási linkkel. A lemondó nyilatkozat rendszerbe történő beérkezésétől a Szolgáltató a Regisztráló adatait, az adatbázisából törli, melynek átfutási ideje legfeljebb 5 nap.

Adatvédelem

Az adatkezelő a Kettő Kft. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény. Az adatokhoz a Szervező érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A Kettő Kft. a Regisztrált személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja.

A PROAKTIVdirekt programba történő regisztrációval a Regisztráló előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kettő Kft. a regisztráció során megadott, vagy a regisztrációtól számítottan jogszerűen a proaktivdirekt.com egyéb felületein birtokába jutó személyes adatokat (azonosító adatok; fogyasztói szokások/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek; internetes szokásokra; olvasói szokások; életmódra vonatkozó adatok) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automatizált rendszer segítségével - kezelje, azaz, akár saját, akár a programhoz csatlakozott Hirdető üzleti ajánlatával megkeresse. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a felsorolt internetes felületei látogatása során a regisztrált Ügyfél belépése után az azokon megjelenő hirdetési

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a Regisztráló sikeres regisztrációjától a Regisztráló Szolgáltatás lemondó nyilatkozatának rendszerbe történő beérkezéséig kezeli, és onnantól a Regisztráló adatait az adatbázisból törli, közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából fel nem használja, illetve harmadik félnek át nem adja.

A személyes adatok kezelésének célja az érintettek részére hírlevelek és reklámok küldése, üzleti célú megkeresése.

Az adatkezelés helye, irányadó jog: A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg. Az adatkezelő magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szervező az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

Adatbiztonság

Az adatok a Szolgáltatóval szerződésben álló tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen szerződési feltételek szerint köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A Szolgáltató azon adatok biztonságáért, melyeket a felhasználó saját döntése szerint nem véd jelszóval, nem vállal felelősséget.

Adatfeldolgozás

Az adatokat a Szolgáltatóval szerződésben álló adatfeldolgozók feldolgozzák, amely kiterjed a tárolásra, levélkiküldésre is. Az adatfeldolgozók körébe tartoznak: Dotroll Kft., NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.

Jogérvényesítés

A Szervezőhöz benyújtott kifogás

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

A jogérvényesítés egyéb módjai

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti: - Panaszával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki a panaszt az kivizsgálja; - Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz; - Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.: 5. , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu - Bírósági úton érvényesítheti igényét.